Вивчай біологію – пізнавай себе та навколишній світ!


Наказом ректора Рівненського державного педагогічного інституту в 1990 році була організована кафедра природничих дисциплін та екології, яка функціонувала до 2000 року. Підготовка спеціалістів проводилась на педагогічному факультеті, а з 1998 року кафедра працює в складі Рівненського державного гуманітарного університету і проводить підготовку спеціальності «Біологія». Наказом № 197 осн/д від 7 вересня 2000 року кафедра природничих дисциплін та екології була реорганізована на дві кафедри: «Анатомії і фізіології» та «Біології і прикладної екології». Кафедру анатомії і фізіології було об’єднано з кафедрою валеології у 2009 році. Згідно з наказом №170 осн/д від 11 вересня 2009 року кафедру анатомії і фізіології було перейменовано на кафедру біології. У 2016 році на кафедрі було відкрито спеціальність «Фізична реабілітація». Відповідно до змін у напрямку діяльності кафедру було перейменовано на кафедру біології, онкології та медичної фізіології наказом № 155-01-01 від 1 вересня 2016 року. З 10 травня 2019 року, в зв’язку з виробничою необхідністю, кафедру перейменовано на кафедру біології та здоров’я людини.

Викладачі кафедри біології та здоров’я людини працюють над кафедральною тематикою: «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук» № 0116U002990.

В розрізі цієї тематики  на  кафедрі  виконується  чотири наукові розділи:

 1. Анатомо – фізіологічні аспекти росту та розвитку людини і тварин (розробники проф. Марциновський В.П., доц. Панасюк В.Ю., ст. викл. Серган Є.О.).
 2. Дослідження біорізноманіття флори і фауни Західного Полісся України (розробники доц. Шевців М.В., доц. Воловик Г.П., доц. Виговський І.В., доц. Гусаковська Т.М., доц. Демчук В.В., доц. Ойцюсь Л. В., доц. Рудь О.Г., ст. викл. Куцоконь Л.П.. ).
 3. Біоіндикаційні дослідження довкілля (проф. Мельник В.Й., доц. Толочик І.Л. ст. викл. Денисюк Н.В.).
 4. Інноваційні технології навчання біології у ВНЗ. (проф. Грицай Н.Б., доц. Сяська І.О., доц. Трохимчук І.М.).

Науково-дослідна робота. Одним із головних завдань випускової кафедри є організація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів з пріоритетних напрямів біологічної науки. Кафедрою біології та здоров’я людини  досліджено ентомофауну Рівненського, Костопільського, Березнівського, Сарненського і Здолбунівського районів.

Крім цього кафедра забезпечує виконання таких видів практик як:

 • навчальна (ботанічна, зоологічна);
 • виробнича;
 • педагогічна (пропедевтична);
 • клінічна.

До кожного виду практики обрані свої бази проходження.

З 2013 році на кафедрі працює Зоологічний музей, у якому представлені  колекції безхребетних та хордових тварин, зібрана велика колекція птахів та ентомофауни. Крім цього, у 2014 році було створено Практикум цитології і гістології під керівництвом доц. Шевціва М.В., сучасну препараторську з зоології під керівництвом доц. Рудя О.Г., облаштовані навчальні лабораторії з анатомії, фізіології людини і тварин, лобораторію методики навчаня біології та лабораторію прикладної ентомології. Крім того на базі профілакторію університету створено сучасний Навчально-науковий реабілітаційний центр, де проводяться лабораторні та лекційні курси для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». На базі ППФ відкрито Навчально-методичний центр природничої освіти з новітнім обладнанням для підготовки вчителя з природничих дисциплін – біології, хімії, фізики.

Підвищенню якості навчального процесу сприяє також запрошення для викладання окремих спецкурсів вчених академічних та галузевих науково-дослідних інститутів:

 • ЛНАА, доктор біологічних наук, професор Вовк С.О.;
 • НУВГП, доктор біологічних наук, професор Сондак В.В.;
 • РОЇППО, доктор пед. наук, проф. Пустовіт Г.П.;
 • ХНУ, декан біологічного факультету, доктор біологічних наук, проф. Жмурко В.В. та інші.

ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Професор, завідувач кафедри – Марциновський Віталій Петрович
 • Професор – Загоруйко Геннадій Євгенович
 • Професор – Грицай Наталія Богданівна 
 • Професор – Мельник Віра Йосипівна
 • Доцент – Сяська Інна Олексіївна
 • Доцент – Шевців Мирослав Володимирович
 • Доцент – Воловик Галина Петрівна
 • Доцент – Шевчук Олена Анатоліївна
 • Доцент – Антонюк-Кисіль Володимир Миколайович
 • Доцент – Панасюк Вероніка Юріївна
 • Доцент – Демчук Василь Володимирович
 • Доцент – Ойцюсь Лариса Віталіївна
 • Доцент – Рудь Олег Григорович
 • Доцент – Гусаковська Тетяна Михайлівна
 • Доцент – Трохимчук Ірина Михайлівна
 • Доцент – Виговський Ігор Вікторович
 • Доцент – Толочик Інна Леонідівна
 • Старший викладач – Денисюк Наталія Василівна
 • Старший викладач – Серган Євген Олександрович
 • Старший викладач – Куцоконь Лілія Павлівна
 • Старший викладач – Чепурка Олег Юрійович
 • Викладач – Лазарчук Володимир Васильович
 • Ст. лаборант – Подерня Поліна Олегівна
 • Ст. лаборант – Власюк Наталія Миколаївна
 • Ст. лаборант – Бірук Ольга Володимирівна

Марциновський Віталій Петрович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних  наук, доцент.
Посада: завідувач кафедри біології та здоров’я людини РДГУ.
Контактний телефон: 0986736887.
E-mail: kbrshu@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1970 – 1975 рр. – Львівський зооветеринарний інститут, ветеринарний факультет. Спеціальність: ветеринарія (з відзнакою).
 • З 1977 – 1980 – стаціонарна аспірантура при УНДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин.
 • 1982 рік – захіст кандидатської дисертації “Вплив низькомолекулярних жирних кислот (С5–С6) на процеси ліполізу і літогенезу у свиней” спеціальність 03.00.04 Біохімія. Фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин.
 • 1990 – присвоєне вчене звання доцента кафедри природничих дисциплін і екології.
 • Диплом про перепідготовку 12ДСК № 249119. Інститут післядипломної освіти РДГУ. Кваліфікація: Біолог, викладач.

Наукові інтереси:

 •  фізіологія;
 •  біологія рослин і тварин;
 •  біохімія людини і тварин.

Забезпечення дисциплін:

 • анатомія людини;
 • регуляторні системи організму людини;
 • антропологія;
 • сенсорні системи;
 • анатомія і еволюція нервової системи.

Нагороди:

 • медаль «Ветеран праці» (2006);
 • магрудним знаком «Патріот України». Подяка міністерства освіти і науки, молоді та спорту (2011);
 • мочесною грамотою Голови президії УТОП в Рівненській області (2012, 2014);
 • мочесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки (2012, 2015).
 • мрамотою Національної академії педагогічних наук України (2015);
 • мрамота міністерства освіти і науки України (2017);
 • грамота на честь 100–річчя національної академії наук України 2018 рік.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: “Вплив низькомолекулярних жирних кислот (С5–С6) на процеси ліполізу і літогенезу у свиней”.


Загоруйко Геннадій Євгенович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор біологічних наук, професор.
Посада: професор кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон:
E-mail: kbrshu@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Харківський державний університет, біологічний факультет, спеціальність “ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН”;
 • 1996 рік – захист докторської дисертації «Структурні основи адаптації міокарда гомойотермних та гетеротермних тварин до гіпотермії» (Київський університет імені Тараса Шевченка) спец. 03.00.11 – ембріологія, гітологія і цитологія.

Наукові інтереси:

 • харчові і дієтичні добавки;
 • онтогенез серцево-судинної системи.

Забезпечення дисциплін:

 • історичний розвиток біологічних систем;
 • механізми онтогенезу;
 • фізіологія травлення;
 • цитологія;
 • гістологія з основами ембріології;
 • біологія індивідуального розвитку.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: “Изменения ультраструктуры к кардиомиоцитов в постнатальному онтогенезе и при мышечной нагрузке”.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук: «Структурні основи адаптації міокарда гомойотермних та гетеротермних тварин до гіпотермії».


Грицай Наталія Богданівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор
Посада: професор кафедри біології та здоров’я людини
Контактний телефон: 26-66-40
E-mail: grynat1104@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1995 по 2000 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, педагогічний факультет, спеціальність «Початкове навчання і біологія», кваліфікація вчителя початкових класів і біології.
 • 2008 рік – захист кандидатської дисертації «Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології», спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова)
 • 2010 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання природничих дисциплін.
 • 2016 рік – захист докторської дисертації «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах», спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія) (Інститут педагогіки НАПН України).
 • 2018 рік – присвоєно вчене звання професора кафедри біології, онкології та медичної фізіології.

Наукові інтереси:

 •  методична підготовка майбутніх учителів біології в Україні та країнах Європейського Союзу;
 •  інноваційні технології навчання біології в закладах загальної середньої та вищої освіти;
 •  активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології та в позакласній роботі.

Забезпечення дисциплін:

 •  методика навчання біології та основ здоров’я;
 •  інноваційні технології навчання біології та основ здоров’я;
 •  позакласна робота з біології та основ здоров’я;
 •  методика проведення екскурсій з біології;
 •  методика навчання біології у вищій школі.

Нагороди:

 • почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2009),
 • почесна грамота Національного центру «Мала Академія наук України» (2019).
 • почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2019).
 • подяка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2015);
 • подяка Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2017),
 • подяка Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Система методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах».


Мельник Віра Йосипівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.
Посада: професор кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 096-750-78-71; 050-81-29-550.
E-mail: vugmel@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1966 рік, Бориславське медичне училище, спеціальність фельдшер
 • 1974 рік, Львівський ордена Леніна державний університет ім. Івана Франка, біологічний факультет, спеціальність біологія (фізіологія людини і тварин), викладач біології і хімії.
 • 2002 рік,захист кандидатської дисертації «Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області», спеціальність 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2006 рік, присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та прикладної екології РДГУ.
 • 2018 рік, професор кафедри біології та здоров’я людини.

Наукові інтереси:

 • біологічний моніторинг;
 • біоіндикація;
 • теоретичні та прикладні аспекти біологічних наук.

Забезпечення дисциплін:

 • біорізноманіття;
 • основи заповідної справи;
 • концепція здорового способу життя;
 • концепції  сучасного природознавства;
 • популяційна біологія;
 • біоіндикація;
 • біологічний моніторинг;
 • перша долікарська медична допомога;
 • спадкові хвороби.

Нагороди:

 • знак «Відмінник освіти України» (№ 465-к, 2008).
 • грамота Міністерства освіти і науки України (№ 498, 2009);
 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки (№ 34-з, 2018);

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук: «Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області».


Сяська Інна Олексіївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: докторант, доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 26-66-40
E-mail: syaskainna@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1992 по 1997 рр. – Волинський державний університет ім. Лесі Українки, біологічний факультет, спеціальність «Біологія, географія».
 • 2010 рік – захист кандидатської дисертації «Формування екологічної свідомості старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів», спеціальність – 13.00.07 – теорія і методика виховання (Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського).
 • 2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри біології (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • екологічна освіта і виховання;
 • фізіологія людини і тварин;
 • психофізіологія.

Забезпечення дисциплін:

 • фізіологія людини і тварин;
 • промислові тварини;
 • екологічна педагогіка і психологія.

Нагороди:

 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№193-в, 2015 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування екологічної свідомості старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів».


Шевців Мирослав Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат ветеринарних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 097-994-80-26.
E-mail: shevtsivmyroslav@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1973 рік – Львівський зооветеринарний інститут, спеціальність «Ветеринарія».
 •  1989 рік – захист кандидатської дисертації «Епізоотологічне значення атипових мікобактерій в зоні Західного Полісся Української РСР і розробка методів диференціації туберкулінових реакцій у великої рогатої худоби», спеціальність – 16.00.03 – мікробіологія, вірусологія, епізоотологія і мікологія (Воронежський сільськогосподарський інститут).
 • 1996 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри природничих дисциплін та екології (Рівненський державний педагогічний інститут).

Наукові інтереси:

 • мікробіологія та вірусологія;
 • психологія поведінки домашніх тварин
 • адаптогенез поведінки безпритульних собак

Забезпечення дисциплін:

 • цитологія з основами гістології;
 • мікробіологія та вірусологія;
 • зоопсихологія з основами етології;
 • філогенетичні системи та методи систематики організмів;
 • адаптогенез у біологічних системах.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: «Епізоотологічне значення атипових мікобактерій в зоні Західного Полісся Української РСР і розробка методів диференціації туберкулінових реакцій у великої рогатої худоби».


  Воловик Галина Петрівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат ветеринарних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології і здоров’я людини.
Контактний телефон: +38 (063)-641-69-81
E-mail: galynavolovyk@ukr.net
Соц. мережі:

Освіта:

 • З 1966 по 1971 рр. – Білоцерківський сільськогосподарський інститут, факультет ветеринарний, спеціальність «Ветеринарія», кваліфікація «Ветеринарний лікар».
 • З 1976 по 1977 рр. – Московская ордена Трудового Красного Знамени ветеринарная академия им. К.И. Скрябина, педагогический факультет, специальность «Ветеринария», «Морфолого-физиологические дисциплины»
 • 1984 рік – захист кандидатської дисертації «Морфология вен длинных трубчатых костей стило- и зейгоподия кур клеточного содержания в постнатальном онтогенезе», спеціальність – 16.00.02 – патология и морфология животных (Московская ветеринарная академия им. К.И. Скрябина).
 • 1991 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри природничих дисциплін та екології (Рівненський педагогічний інститут).

Наукові інтереси: 

 • іхтіологія;
 • хвороби риб;
 • зоогідробінти прісних водойм.
 • ентомологія;
 • комахи-шкідники рослин.

Забезпечення дисциплін:

 • зоологія;
 • гідробіологія;
 • грунтова зоологія;
 • функціональна зоологія;
 • загальна гігієна.

Нагороди:

 • знак «Відмінник аграрної освіти та науки» (03.112008 року, № 493-К)
 • подяка Прем’єр-міністра України Ю. В. Тимошенко (№ 11294,  24.12.2009 р.)
 • грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (№ 314-К, від 02.06. 2017 р.).

Тема дисертації на здобуття кандидата ветеринарних наук: «Морфология вен длинных трубчатых костей стило- и зейгоподия кур клеточного содержания в постнатальном онтогенезе».


Шевчук Олена Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки і кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0673627489
E-mail: lena7shevchuk@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1987 по 1989 рр. – Ровенське медичне училище, спеціальність «Сестринська справа», кваліфікація «Медична сестра».
 • З 1990 по 1995 рр. – Рівненський державний інститут культури, художньо-педагогічний факультет, спеціальність «Культорологія. Педагогіка української народної творчості. Народне виконавство», кваліфікація спеціаліста «Режисер-педагог. Керівник театрального колективу».
 • З 2010 по 2012 рр. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, спеціальність «Педагогічна освіта. Валеологія», кваліфікація спеціаліста «Валеолог-педагог».
 • З 2010-2012 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти, спеціальність «Соціально-політичні науки»,  спеціалізація «Психологія», кваліфікація спеціаліста «Практичний психолог в закладах освіти».
 • З 2019 по 2020 рр. – Науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівного, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», освітня кваліфікація «Магістр», професійна кваліфікація «Фізичний терапевт або ерготерапевт».
 • 2011 рік – захист кандидатської дисертації «Формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я», спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна.
 • 2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • валеологізація;
 • безпекознавство;
 • формування, зміцнення, збереження, відновлення здоров’я молоді.

Забезпечення дисциплін:

 • методика викладання валеології та основ безпеки життєдіяльності;
 • вікова фізіологія і валеологія;
 • фізіологія рухової активності;
 • медико-біологічні, психологічні та соціальні аспекти здоров’язбереження;
 • медико-біологічні, психологічні та валеологічні аспекти планування сім’ї;
 • народні та нетрадиційні методи реабілітації;
 • безпека життєдіяльності (Охорона праці).

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненського міського виконавчого комітету управління освіти (2004 рік);
 • грамота Рівненської Малої академії наук учнівської молоді (№ 80, 2013 рік);
 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№78, 2014 рік);
 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 117-з, 2014 рік);
 • подяка МОН України (2017 рік);
 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 23, наказ № 08-з, 2020 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування системи валеологічних знань учнів основної школи у процесі навчання основ здоров’я».


Антонюк-Кисіль Володимир Миколайович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон:
E-mail: kisil@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Тернопільський державний медичний інститут (лікар лікувальник1974 р.).
 • 1985 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, на базі Інституту хірургії ім. А. В. Вишневского АМН СССР, на тему: «Реваскуляризация глубокой артерии бедра при тяжелой  ишемии нижних конечностей».

Наукові інтереси:

 • нетипові форми варикозної хвороби вен у вагітних.

Забезпечення дисциплін:

 • анатомія людини;
 • нормальна анатомія людини;
 • нормальна фізіологія людини;
 • основи генетики.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: «Реваскуляризация глубокой артерии бедра при тяжелой  ишемии нижних конечностей».


Панасюк Вероніка Юріївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат медичних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон:
E-mail: kbrshu@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Івано-Франківський медичний інститут (лікар-лікувальник, 1968р.);
 • 1981 рік – захист кандидатської дисертації «Клиническое применение холистокинин-панкреозимина у больных хроническим холециститом и постхолецисэктомическим синдромом (Внутрішні хвороби)» (Київський інститут удосконалення лікарів).

Наукові інтереси:

 • особливості імунної системи.

Забезпечення дисциплін:

 • основи медичних знань;
 • біомеханіка;
 • імунологія;
 • анатомія ЦНС та ВНД;
 • фізична реабілітація при порушеннях кардіореспіраторної системи.

Нагороди:

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук: «Клиническое применение холистокинин-панкреозимина у больных хроническим холециститом и постхолецисэктомическим синдромом (Внутрішні хвороби)».


 

Демчук Василь Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0972638424
E-mail: vasuldemchuk13@gmail.com
Соц. мережі:

Освіта:

 • З 1975 по 1980 рр. – навчання в Житомирському СГІ за спеціальністю «Агрономія». 23 січня 1980 р. рішенням ДЕК присвоєна кваліфікація  вченого агронома.
 •  1991 р. захист кандидатської дисертації в УСГА «Влияние дробного внесення азотных удобрений и комплексних систем защиты растений на урожай и качество продукции льна- долгунца» за спеціальністю «Рослинництво».
 •  2007 р. Присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та прикладної екології.

Наукові інтереси:

 • морфологія рослин. Видовий склад рослин;
 • інтегрований захист рослин.

Забезпечення дисциплін:

 • ботаніка.
 • фізіологія і біохімія  рослин;
 • анатомія рослин.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Влияние дробного внесення азотных удобрений и комплексних систем защиты растений на урожай и качество продукции льна- долгунца».


Ойцюсь Лариса Віталіївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0973328180.
E-mail: chaika_45@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1996 по 2000 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, педагогічний факультет, спеціальність «Вчитель початкових класів і біології».
 • 2011 рік – захист кандидатської дисертації «Адвентивна фракція флори Волинського Полісся», спеціальність – 03.00.05 – ботаніка (Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України).
 • 2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та збалансованого природокористування (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 •  біорізноманіття;
 •  адвентивні види рослин Волинського Полісся;
 •  вивчення флори вищих судинних рослин.

Забезпечення дисциплін:

 •  ботаніка;
 •  дендрологія;
 •  біогеоценологія.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Адвентивна фракція флори Волинського Полісся».


Рудь Олег Григорович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат ветеринарних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології та здоров‘я людини.
Контактний телефон: 0677514625.
E-mail: Oleg.rud-rud1965@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1983 по 1988 рр. – Московська ветеринарна академія ім. К.І. Скрябіна, ветеринарний факультет, спеціальність «Ветеринарія».
 • 2003 рік – захист кандидатської дисертації «Роль молодняку великої рогатої худоби в епізоотичному процесі лейкозу», спеціальність – 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби (Одеський державний аграрний університет Мінагрополітики України).
 • 2008 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії і фізіології (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 •  паразитарні хвороби людей та тварин;
 •  тваринний світ України, Західного Полісся, Рівненщини;
 •  сучасні методи лабораторних досліджень.

Забезпечення дисциплін:

 • паразитологія;
 • зоологія;
 • іхтіологія;
 • методологія та методи наукових досліджень в біології;
 • лабораторна справа;
 • музейна справа;
 • протозоологія;
 • медична та ветеринарна ентомологія;

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (№ 202, 2004 рік);
 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№108-з, 2017 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: «Роль молодняку великої рогатої худоби в епізоотичному процесі лейкозу».


Гусаковська Тетяна Михайлівна
Науковий ступінь, вчене звання: 
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 
E-mail: ambistoma@ukr.net
Соц. мережі: 
Освіта:
 •  Ужгородський державний університет (викладач біології і хімії, 1994р.).
Наукові інтереси:
Забезпечення дисциплін:
 • методика навчання біологі;
 • методика навчання біології у профільній школі;
 • основи ентомології;
 • основи молекулярної біології;
 • теорії еволюційних вчень.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Педагогічні умови формування інтегрованих знань з біології в старших класах».

 


Трохимчук Ірина Михайлівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0508126302.
E-mail: trohumchyk77@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1985 по 1990 рр. – Волинський державний педагогічний інститут ім. Л.Українки, природничо-географічний факультет, спеціальність «Географія і біологія».
 • 2014 рік – захист кандидатської дисертації «Формування екологічної вихованості учнів основної школи у процесі дослідницької діяльності з екології у загальноосвітніх навчальних закладах», спеціальність – 13.00.07 – теорія і методика виховання (Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини).
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та здоров’я людини (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • екологічна освіта і виховання;
 • флористико-фауністичне районування;
 • технологія рекомбінантних ДНК;
 • популяційна генетика.

Забезпечення дисциплін:

 • генетика;
 • генетичний аналіз;
 • основи біології та генетики людини;
 • біотехнологія;
 • біогеографія.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2015 рік);
 • подяка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2015 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування екологічної вихованості учнів основної школи у процесі дослідницької діяльності з екології у загальноосвітніх навчальних закладах».


Виговський Ігор Вікторович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон:
E-mail: vugovskiy@mail.rv.ua
Соц. мережі:

Освіта:

 • 2011 рік – захист кандидатської дисертації «Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на еродованих землях, виведених під залуження в умовах лісостепу Західного» (захист у Вінницькому національному аграрному університеті).

Наукові інтереси:

 • лікарські рослини Рівненської області;
 • вивчення злаково-бобових травосумішок на еродованих землях при застосуванні мінеральних добрив та стимуляторів росту.

Забезпечення дисциплін:

 • лікарські рослини з основами фітоцитології;
 • основи геоботаніки;
 • квітникарство та декоративне садівництво;
 • генетичний аналіз.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Продуктивність злаково-бобових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на еродованих землях, виведених під залуження в умовах лісостепу Західного».


Толочик Інна Леонідівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук.
Посада: доцент кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0972132321.
E-mail: annik220985@rambler.ru
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2002 по 2007 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, Біологія.
 • З 2009 по 2010 рр. – Волинський національний університет імені Лесі Українки, Магістр біології.
 • 2018 рік – захист кандидатської дисертації «Екологічний стан р. Стир в умовах антропогенного навантаження у межах Рівненської області», спеціальність – 03.00.16 – екологія (біологічні науки) (Інститут екології Карпат НАН України).

Наукові інтереси:

 • біоіндикаційні дослідження довкілля;
 • анатомо-фізіологічні аспекти розвитку організмів.

Забезпечення дисциплін:

 • вікова фізіологія і валеологія;
 • анатомія людини загальна та вікова;
 • основи біоіндикаційних досліджень.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Екологічний стан р. Стир в умовах антропогенного навантаження у межах Рівненської області».


Денисюк Наталія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
старший викладач кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0976698383.
E-mail: natalya_denysyuk@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1995 по 2000 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, фізико-технологічний факультет, спеціальність «Трудове навчання та біологія».

Наукові інтереси:

 •  фітомеліоративна ефективність зелених насаджень;
 •  вплив зелених насаджень на здоров’я людини;
 •  екологічна освіта і виховання учнівської та студентської молоді.

Забезпечення дисциплін:

 • вікова фізіологія та валеологія;
 • гігієна спорту;
 • гігієна та екологія спорту;
 • фізична реабілітація при порушеннях кардіо-респіраторної системи.

Нагороди: 

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: Екологічна ефективність зелених насаджень загального користування міста Рівне“.


Серган Євген Олександрович

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший викладач.
Контактний телефон:
E-mail: svetarovno@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Вінницький державний медичний  університет ім. М.І. Пирогова (дитяча хірургія, 1995р.).

Наукові інтереси:

 • нетрадиційна медицина.

Забезпечення дисциплін:

 • патологічна анатомія;
 • інструментальні методи фізичної реабілітації;
 • методика та техніка класичного масажу;
 • мануальні методи у фізичній реабілітації.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Імуномодулююча фітотерапія  хворих з захворюваннями печінки та жовчновивідних шляхів, обґрунтувати і спрогнозувати виникнення імунодефіцитів, попередити їх виникнення за допомогою фітотерапевтичного лікування».


Куцоконь Лілія Павлівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
старший викладач кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0505089457.
E-mail: lk_rvua@i.ua
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1981 по 1986 рр. – Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Фізіологія», кваліфікація «Біолог-фізіолог рослин. Викладач біології та хімії»

Наукові інтереси:

 • фізіологія та біохімія рослин;
 • декоративне садівництво та квітникарство;
 •  квітникарство відкритого грунту.

Забезпечення дисциплін:

 • ботаніка;
 • ботанічне ресурсознавство;
 • основи біобезпеки та біоетики.

Нагороди:

 •  почесна грамота МОН України (№ 126131, 2007 рік);.
 •  почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки (№ 1063, 2008 рік).

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Проблема охорони та відтворення рідкісних лісових угруповань Полісся”.


Чепурка Олег Юрійович

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший викладач, завідувач навчально-наукового реабілітаційного центру.
Контактний телефон: 0676641151
E-mail: chepurka@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • Закінчив у 2017 році Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко- гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука”, освітньо-кваліфікований рівень спеціаліст, спеціальність “Фізична реабілітація”, професійна кваліфікація фахівець з фізичної реабілітації. Викладач фізичного виховання і спорту.

Наукові інтереси:

 • фізична терапія;
 • спортивна травматологія;
 • ерготерапія.

Забезпечення дисциплін:

 • травматологія та ортопедія;
 • фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату;
 • спортивна травматологія;
 • моделі надання реабілітаційних послуг;
 • діагностика та моніторинг стану здоров’я.

Нагороди:

 • нагорода: “ За знання, душу, серце людям”. ГО “Союз української християнської інтелігенції.13.11.2018;
 • грамота: за заслуги перед Помісною Українською Православною церквою. 28.08.2019.

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Формування фахових компетентностей майбутніх фізіотерапевтів, ерготерапевтів та реабілітологів”.


Лазарчук Володимир Васильович

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: викладач кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0986021559
E-mail: 0503758247v@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • Закінчив у 2005 році Рівненський державний гуманітарний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і математика» та здобув кваліфікацію вчителя фізики, математики, астрономії і безпеки життєдіяльності, основ інформатики.
 • У 2006 році магістратуру Рівненського державного гуманітарного університету, кваліфікація викладач фізики ВНЗ.
 • У 2017 році Рівненський державний гуманітарний університет здобув кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність Психологія професійна кваліфікація психолог.
 • У 2018 році Національний університет водного господарства та природокористування здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність Будівництво та цивільна інженерія професійна кваліфікація: інженер будівельник.

Наукові інтереси:

 • методика хімії;
 • методика біохімії;
 • психологія.

Забезпечення дисциплін:

 • біохімія.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Специфіка гігієни та охорони праці в освітньому просторі”.


Подерня Поліна Олегівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: викладач, старший лаборант кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон: 0977569361
E-mail: polina.podernia2020@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2010 по 2015 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Біологія».

Наукові інтереси:

 • фізіологія;
 • анатомія;
 • методика викладання біологічних дисциплін.

Забезпечення дисциплін:

 • анатомія і еволюція НС;
 • фізіологія людини і тварини;
 • промислові тварини;
 • георгафія рослин.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Формування наукового світогляду та переконання учнів у процесі вивчення біології”.


Власюк Наталія Миколаївна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший лаборант кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон:
E-mail:
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Рівненський державний педагогічний інститут в 1995 році. (Вчитель російської мови та літератури).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Бірук Ольга Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший лаборант кафедри біології та здоров’я людини.
Контактний телефон:
E-mail:
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Рівненське медичне училище в 1974 році. (сестринська справа).