Успіху досягає той, хто наполегливо працює!


Кафедра екології, географії і туризму створена за наказом ректора РДГУ № 194 від 7 вересня 2000 року як кафедра біології та прикладної екології. На десятий рік роботи проведена реорганізація кафедри з назвою кафедра екології, а згодом змінено на кафедру екології та збалансованого природокористування. У зв’язку з відкриттям у 2015 році нових напрямів підготовки 6.040104 «Середня освіта. (Географія)» та 6.010104 «Професійна освіта. (Туристичне обслуговування)» і на підставі рішення Вченої ради РДГУ (протокол №12 від 31.08. 2015 року) кафедру перейменовано на кафедру екології, географії та туризму (Наказ РДГУ №136 осн/д від 01 жовтня 2015 року).

Завідувач кафедри  – Дарія Василівна Лико, доктор с.-г. наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Лауреат премії ім. В.І. Вернадського (1995 р.), Заслужений працівник народної освіти України, експерт ДАК України, член навчально-методичної ради МОН України з екології. Під її керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій. Д.В. Лико –автор понад 400 наукових праць, має 1 авторське свідоцтво, 36 патентів на винаходи, 4 проєкти структурних меліорацій, 5 проспектів, 9 монографій, 15 навчальних посібників, з них 9 – з грифом МОН України та 2 підручники.

У штаті кафедри працює 15 науково-педагогічних працівників:

 • з науковими ступенями доктора наук, професора: Лико Д.В., Лисиця А.В., Войтович О.П.;
 • кандидата наук, професора: Лико С.М., Мартинюк В.О.,
 • кандидата наук, доцента: Герман Н.В., Глінська С.О., Костолович М.І., Логвиненко І.П., Мартинюк Г.В., Плюта Н.В., Портухай О.І., Суходольська І.Л.;
 • старшого викладача: Якута О.О.,
 • викладач Зубкович І.В..

Якісний показник на 01.01. 2020 року становить 86,7%.

Навчально-допоміжний персонал кафедри:

 • зав. лаб. Лико І.М.,
 • ст. лаборант: Давидова Н.В., Рудик О.К.,
 • лаборант Кучеренко О.В..

На кафедрі здійснюється:

 • підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності: 101 «Екологія» за спеціалізаціями «Прикордонний екологічний контроль», «Екологія садово-паркового господарства та ландшафтна архітектура»;
 • підготовка фахівців другого (магістерського) рівня – 101 «Екологія», «Радіоекологія», «Екологія інформаційного простору»;
 • підготовка фахівців третього (наукового) рівня доктора філософії;
 • 014 «Середня освіта (Географія)» – першого та другого рівнів вищої освіти, 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)».

Науково-дослідна діяльність кафедри спрямована на науковий супровід навчального процесу, запровадження досягнень сучасної науки в навчальний процес, залучення слухачів і студентів до проведення наукових досліджень  та  розвиток вітчизняної науки.

Одним з напрямів підготовки висококваліфікованих фахівців кафедри екології, географії та туризму є широке міжнародне співробітництво. З цією метою кафедра вже налагодила та підтримує контакти в навчальних і наукових сферах із Закладом освіти “Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна” (Республіка Білорусь) – Угода (від 05.11. 2013р.) про співпрацю між Рівненським державним гуманітарним університетом і  Закладом освіти “Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна”

Кафедрою екології, географії та туризму провела три міжнародні науково-практичні конференції за участі країн:

 • Білорусь;
 • Литва;
 • Польща;
 • Словаччина.

З метою підвищення ефективності навчального процесу підготовки фахівців і оперативності контролю за його якістю на кафедрі здійснюється постійний пошук і впровадження у навчальну роботу студентів новітніх ефективних технологій навчання, спрямованих на формування висококваліфікованих фахівців, зокрема з метою покращення якості самостійної та індивідуальної роботи студентів широко застосовуються інформаційні технології (комп’ютерне тестування вхідного, поточного та підсумкового рівнів знань із навчальних курсів, навчаючі та контролюючі програми дисциплін природничого циклу, електронні версії опорних конспектів лекцій, комп’ютерні розробки завдань за варіантами самостійних й аудиторних індивідуальних робіт, електронні варіанти методичних вказівок до виконання різних видів навчальної роботи студентів).

З активних методів навчання викладачами запроваджено використання в навчальному процесі результатів власних досліджень, або провідних вчених регіону та України. Це є наочним прикладом для студентів доцільності проведення наукових експериментів і їхнє практичне застосування.


ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Професор, завідувач кафедри  – Лико Дарія Василівна
 • Професор – Войтович Оксана Петрівна
 • Професор – Лико Сергій Михайлович
 • Професор – Мартинюк Віталій Олексійович
 • Професор – Лисиця Андрій Валерійович
 • Доцент – Костолович Марія Ігорівна
 • Доцент – Глінська Світлана Олегівна 
 • Доцент – Портухай Оксана Іванівна
 • Доцент – Герман Наталія Володимирівна
 • Доцент – Логвиненко Ірина Павлівна
 • Доцент – Мартинюк Галина Валентинівна
 • Доцент – Суходольська Ірина Леонідівна
 • Доцент – Плюта Наталя Володимирівна
 • Старший викладач – Якута Ольга Олексіївна
 • Викладач – Зубкович Іван Васильович
 • Зав. лабораторією – Лико Ігор Михайлович
 • Ст. лаборант – Давидова Надія Василівна
 • Ст. лаборант – Рудик Оксана Касьянівна
 • Лаборант – Кучеренко Олена Василівна

Лико Дарія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор сільськогосподарських наук, професор.
Посада: завідувач, професор кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 26-19-85, 067-337-91-92.
E-mail: kegt@rshu, dariia.lyko.2019@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • У 1969 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація – вчений агроном-меліоратор.
 • 1971 – 1975 рр. – навчання в аспірантурі при Українському інституті інженерів водного господарства, м. Рівне.
 • 1975 р. – захист кандидатської дисертації на тему: “Влияние состава твердой фазы на динамику свойств мелиорируемых торфяных почв” в Українському інституті інженерів водного господарства, м. Рівне (15 березня 1975 р.)
 • 1984 р. – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі меліоративного грунтознавства і землеробства (рішенням Вищої атестаційної комісії при Раді Міністрів СРСР від 08.08. 1984 р. (протокол №33ц/45);
 • 1991 рік – захист докторської дисертації «Науково-практичні основи окультурення меліорованих торфових ґрунтів Полісся УРСР», спеціальність – 201 Агрономія (06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика).
 • 1991 рік – присвоєно вчене звання професора кафедри меліоративного ґрунтознавства і землеробства Українського інституту інженерів водного господарства.

Наукові інтереси: 

 • проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу Західного Полісся України;
 • еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій.

Забезпечення дисциплін:

 • вступ до фаху;
 • географія ґрунтів з основами ґрунтознавства;
 • грунтознавство з основами геології;
 • грунтознавство;
 • основи експертизи товарів народ. господ.;
 • основи промислового і сільськогосподарського виробництва.

Нагороджена:

 • медаллю „Ветеран праці” (1987 р.);
 • почесне звання „Заслужений працівник народної освіти України” (№938 від 22.10. 1997 р.);
 • медаль М.В. Ломоносова (2010р.),
 • почесна грамота МОН України;
 • почесною грамотою Рівненської обласної ради (01.12.2015 р).
 • орденом«30 років пам’яті ЧАЕС 1-го ступеню» (21.06.2016 р).
 • почесним орденом«Берегиня України» міжнародного проекту «Я-українка» (№062 від 18.05.2017 р).
 • дипломом Міністерства екології та природних ресурсів України «Еколог року-2017» (№7 від 20.06. 2017 року);
 • грамотою обласної державної адміністрації Управління культури і туризму (10.03.2018 р.);
 • подякою Радіобіологічного товариства України та комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди (15.10.2018 р.);
 • грамотою Міністра екології та природних ресурсів України (№1 від 19.11. 2018 року).
 • грамотою Державної екологічної інспекції Поліського регіону (12.12.2018 року).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: “Влияние состава твердой фазы на динамику свойств мелиорируемых торфяных почв”.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук: «Науково-практичні основи окультурення меліорованих торфових ґрунтів Полісся УРСР».


Войтович Оксана Петрівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, доцент.
Посада: професор кафедри екології, географії та туризму.
E-mail: vojtovich_o@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1995- 2000 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, фізико-технологічний факультет, спеціальність «Фізика і хімія».
 • 2010 рік- захист кандидатської дисертації «Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи», спеціальність- 13.00.02- теорія та методика навчання (фізика).
 • 2014 рік- доцент кафедри екології та збалансованого природокористування.
 • 2018 рік – захист докторської дисертації «Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки», спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) (13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)), 015 Професійна освіта (13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Наукові інтереси:

 • професійна підготовка майбутніх екологів;
 • теоретична і практична підготовка майбутніх  вчителів географії;
 • моніторинг техногенного забруднення природних ресурсів

Забезпечення дисциплін:

 • основи технологій виробництва;
 • теорія і практика екологічної освіти;
 • концепції сучасного природознавства;
 • хімія з основами біогеохімії;
 • хімія органічна.

Нагороди:

 • почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№760, 2018 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки».


Лико Сергій Михайлович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Посада: професор кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 26-19-85, 067-382-77-52.
E-mail: kegt@rshu.edu.ua, Lykosergij@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

 Освіта:

 • У 1997 році закінчив Українську державну академію водного господарства, спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»;
 • Аспірантура – 1997-2000 рр. за спец. 03.00.16 – екологія, Українська державна академія водного господарства.
 • 2009 рік – захист кандидатської дисертації «Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушуваних ґрунтах», спеціальність 201 Агрономія (06.01.02 – сільськогосподарські меліорації);
 • 2011 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та збалансованого природокористування.
 • У 2013 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Біологія».

 Наукові інтереси:

 • розробка стратегії сталого розвитку територій ОТГ;
 • техногенне забруднення природних ресурсів;
 • оцінка екологічного стану радіоактивно забруднених ґрунтів Рівненської області;
 • оцінка та аналіз стану водних ресурсів Рівненщини

 Забезпечення дисциплін:

 • геологія
 • геологія з основами геоморфології
 • основи екології
 • екологія людини
 • основи демографії
 • географія населення

 Нагороджений:

 • почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (11.12.2015 р., №449);
 • грамотою Державної екологічної інспекції Поліського регіону (12.12.2018 року).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушуваних ґрунтах».


Мартинюк Віталій Олексійович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат географічних наук, доцент.
Посада: професор кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: +8 (0362) 26 19 85.
E-mail: kegt@rshu.edu.ua
Соц. мережі:

Освіта:

 •  1986-1991 рр. Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, природничо-географічний факультет, спеціальність «Географія і біологія»;
 •  1995-1998 рр. Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет, аспірантура при кафедрі фізичної географії;
 •  2010 р. Захист кандидатської дисертації, спеціальність: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. Тема дисертації “Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області” (Львівський національний університет імені Івана Франка);
 •  2014 р. Доцент кафедри екології та збалансованого природокористування (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 •  теоретико-методологічні проблеми конструктивно-географічної  лімнології;
 •  конструктивно-географічні дослідження озерно-басейнових систем;
 •  ландшафто-географічне моделювання локальних територій та басейнових систем. 

Забезпечення дисциплін:

 • географія материків і океанів;
 • конструктивна географія;
 • теорія і методологія географічної науки;
 • ландшафтно-екологічний аналіз катастроф.

Нагороди:         

 • почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (від 29.07.2015 р.);
 • почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної держадміністрації (№ 97 / Нак. № 108-з від 04.05.2017 р.);
 • дипломом Управління освіти і науки Рівненської обласної держадміністрації (від 17.05.2017 р.);
 • грамота Державної екологічної інспекції Поліського округу та Комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди (від 18.10.2018 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук: “Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області”.


Лисиця Андрій Валерійович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор біологічних наук, професор.
Посада: професор кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 097-3322466.
E-mail: lysycya@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1981 по 1986 рр. – Київський державний університет імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, спеціальність «Біофізика», кваліфікація – біолог-біофізик, викладач біології та хімії.
 • 2002 рік – захист кандидатської дисертації «Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії», спеціальність – 03.00.02 – біофізика (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
 • 2006 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри біології та прикладної екології (Рівненський державний гуманітарний університет).
 • 2015 рік – захист докторської дисертації «Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи», спеціальність – 03.00.16 – екологія (Інститут агроекології і природокористування НААН України).
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання професора кафедри екології, географії та туризму (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • вивчення біологічних і екологічних властивостей полімерних похідних гуанідину;
 • фізико-хімічні і біологічні властивості електроактивованої води;
 • мас-спектрометричний аналіз біологічно активних речовин;
 • екологічна токсикологія ;
 • фармакологія, дезінфектологія;
 • радіаційна екологія;
 • біохімія, молекулярна біологія;
 • історія, антропологія, психофізіологія.

Забезпечення дисциплін:

 • радіологічний контроль продуктів харчування.
 • реабілітація територій забруднених радіонуклідами.
 • управління поводження з відходами.
 • дія іонізуючого випромінювання.
 • хімія радіоактивних елементів.
 • радіобіологія та радіоекологія складних біологічних систем.
 • соціально-гігієнічний моніторинг.
 • індикація та біотестування забруднених територій.
 • антропогенний вплив на природні екосистеми.
 • радіологічний контроль сировини та продукції.
 • медична хімія.
 • ветеринарна служба (ВЕТ1, ВЕТ2).

Нагороди:

 • почесна грамота Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України (2007);
 • почесна грамота Державного комітету ветеринарної медицини України (2010);
 • почесна грамота Кабінету міністрів України (№ 19284 від 27.01.2010 р.);
 • почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2018);
 • почесна грамота Інституту ветеринарної медицини НААН України (2019).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук: «Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи».


Костолович Марія Ігорівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0678997963.
E-mail: irakostolovych1403@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 •  З 1995 по 2000 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, педагогічний факультет, спеціальність «Початкове навчання і біологія».
 • 2010 рік – захист кандидатської дисертації «Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання (Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського)
 • 2014 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та збалансованого природокористування (Рівненський державний гуманітарний університет)

Наукові інтереси:

 • оцінка ландшафтно-географічних передумов формування  туристсько-рекреаційних систем Волинського Полісся;
 • дослідження теоретичних та методологічних засад краєзнавства в системі навчальної та виховної роботи закладів освіти

Забезпечення дисциплін:

 • методика викладання екології у вищій школі;
 • туристичне країнознавство;
 • туристично-краєзнавча робота у позашкільних закладах;
 • туристичне краєзнавство;
 • радіоекологія;
 • основи наукових досліджень в екології.

Нагороди:

 • подяка Громадської ради Мінприроди та експертного центру сучасних інновацій (05.10.2017 р.);
 • почесна грамота Рівненської міської ради (15.10.2018р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи».


Глінська Світлана Олегівна 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0678368177.
E-mail: glynska@ex.ua
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • 1993-1996 рік – Кременецьке медичне училище – спеціальність «медична сестра».
 • 1997-2002 рік – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  –  спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія”, отримала кваліфікацію – «Вчитель біології, валеології та основ екології».
 • Кандидат біологічних наук з 17 травня 2012 року. Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Д 26.215.01 Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України  зі спеціальності 03.00.05 – Ботаніка. Тема кандтидатської дисертації «Рідкісні та зникаючі види флори Кременецьких гір».
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології, географії та туризму (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • рідкісні та зникаючі види Кременецьких гір,
 • екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.

Забезпечення дисциплін:

 • заповідна справа, менеджмент ПЗФ;
 • історична географія,
 • географія Рівненської області.

Нагороди:

 • грамота Державної екологічної інспекції Поліського округу та Комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди (19.10.2018).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Рідкісні та зникаючі види флори Кременецьких гір».


Портухай Оксана Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0967217183.
E-mail: portuhayo@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2002 по 2007 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет,  спеціальність «Біологія»;
 • 2014 рік захист кандидатської дисертації «Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся», спеціальність – 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика (Національного університету водного господарства та природокористування);
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології, географії та туризму (Рівненський державний гуманітарний університет)

Наукові інтереси:

 • дослідження екологічного стану ґрунтів,
 • розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Забезпечення дисциплін:

 • системний аналіз якості навколишнього середовища;
 • метеорологія і кліматологія;
 • екологічний менеджмент і аудит;
 • загальна екологія (та неоекологія);
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище.

Нагороди:

 • статуетка «Молодий науковець року – 2014» (Рівненський державний гуманітарний університет);
 • подяка Громадської ради при Мінприроди, Експертний центр «Укрекобіокоп» (2016 рік);
 • грамота комітету науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди (2018 рік).

Тема дисертації на здобуття кандидата сільськогосподарських наук: «Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся».


Герман Наталія Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 26-19-85, 067-129-73-28.
E-mail: kegt@rshu.edu.ua
Соц. мережі:

Освіта:

 • У 1992 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання; учитель початкових класів».
 • 2001 рік – захист кандидатської дисертації «Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських  просвітителів (кінця XIX – початку XX століття)», спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).
 • 2003 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

Наукові інтереси:

 • туристичне обслуговування;
 • екологічні аспекти у формуванні та розвитку туристсько-рекреаційних систем;
 • проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу Західного Полісся України.

Забезпечення дисциплін:

 • основи екології
 • регіональні ринки туризму
 • санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття кандидата педагогічних наук: “Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських  просвітителів”.


Логвиненко Ірина Павлівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0501401371.
E-mail: logvunenko.irina@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2001 по 2006 р.р. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність “Біологія”.
 • З 2006 по 2007 р.р. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, факультет природничо-географічної освіти та екології, спеціальність “Біологія” (магістратура).
 • 2014 рік – захист кандидатської дисертації «Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини», спеціальність – 03.00.05 – ботаніка (Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка).
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології, географії та туризму (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • запровадження заходів з охорони біорізноманіття;
 • проведення моніторингових досліджень популяцій рідкісних та зникаючих видів рослин природної флори;
 • створення нових об’єктів ПЗФ.

Забезпечення дисциплін:

 • біогеографія;
 • заповідна справа, менеджмент ПЗФ;
 • зональне біорізноманіття.
 • екологія;
 • основи природознавства.

Нагороди:

 •  почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету  (2018 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини».


Мартинюк Галина Валентинівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат хімічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0963993937.
E-mail: galmart@ukr.met
Соц. мережі: 

Освіта:

 • З 1982 по 1987 рр. – Львівський державний університет імені Івана Франка, хімічний факультет , спеціальність: Хімік. Викладач.
 • 2008 рік  – захист кандидатської дисертації „Фізико-хімічні властивості  композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями”,
 • кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.04. Фізична хімія. (Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • 2011  – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики викладання фізики та хімії, (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • дослідження фізико-хімічних властивостей електропровідних полімерів та композитів на їх основі;
 • вивчення фізико-хімії рідких кристалів.

Забезпечення дисциплін:

 • неорганічна хімія;
 • аналітична хімія;
 • органічна хімія;
 • фізична і колоїдна хімія;
 • органічна і біоорганічна хімія.

Нагороди:

 • нагрудний знак „Відмінник освіти України”. (№152-к від 17.12. 1992);
 • грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації  (№321 від 07.05 2010 року);
 • грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№145 від 06.05 2011 року);
 • грамота Національного Еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (№0371 від 07.05. 2011р.);
 • почесна грамота Рівненської обласної державної  адміністрації (№20 від 12 травня 2014 р);
 • почесна грамота національного центру Мала академія наук України  (№23 від 06.05. 2015)
 • почесна грамота Рівненської обласної  ради (№108 від 06.05 2019 р).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук: „Фізико-хімічні властивості  композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями”.


Суходольська Ірина Леонідівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат біологічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0982593757.
E-mail: irchukmail@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2002 по 2007 р. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Біологія».
 • 2016 рік – захист кандидатської дисертації «Закономірності формування та трансформація сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини», спеціальність – 03.00.16 – екологія (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
 • 2019 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри екології, географії та туризму (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 •  особливості накопичення, трансформації і міграції нітрогенвмісних речовин в компонентах водної екосистеми;
 •  структурно-функціональні характеристики прісноводних водоростей;
 •  формування гідрохімічного режиму водних об’єктів за дії біотичних та абіотичних чинників середовища;
 •  механізми підтримання стійкості гідроекосистеми.

Забезпечення дисциплін:

 • екологія;
 • методологія та організація наукових досліджень;
 • гідрологія;
 • екологія рослин та фітоценозів;
 • географія рідного краю;
 • промислова екологія.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської міської ради (2018 рік).
 • «Ніка» переможець конкурсу «Науковець РДГУ – 2018» в номінації «Молодий науковець – 2018» (2019 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук: «Закономірності формування та трансформація сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини».


Плюта Наталя Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: доцент кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон:
E-mail:
Соц. мережі: Facebook, Instagram

Освіта:

Наукові інтереси:

Забезпечення дисциплін:

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук:


Якута Ольга Олексіївна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
старший викладач кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон:  096-749-84-08.
E-mail: yakutaolha@gmail.com
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2004 по 2009 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Наукові інтереси:

 • розробка стратегій сталого розвитку громад;
 • роделювання соціоекологічних процесів;
 • дослідження туристично-рекреаційних ресурсів.

Забезпечення дисциплін:

 • геоморфологія;
 • методика туристично-рекреаційних досліджень;
 • екологічна експертиза.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Розробка стратегії сталого розвитку локальних територій ОТГ”.


Зубкович Іван Васильович

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада:
викладач, кафедри екології, географія та туризму.
Контактний телефон: 0680158160.
E-mail: zubkovych11@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2011 по 2016 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, психолого-природничий факультет, спеціальність «Радіоекологія».

Наукові інтереси:

 • еколого-географічний моніторинг басейнових річкових та озерних систем Українського Полісся;
 • ландшафтно-гідрографічний кадастр поверхневих вод та паспортизація озер Українського Полісся.

Забезпечення дисциплін:

 • географічний моніторинг;
 • рекреалогія та географія туризму;
 • картографія з основами топографії.

Нагороди:

 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (№ 764, 2018 рік).

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Геоекологічна оцінка виносу біогенних хімічних елементів з водозборів озер Волинського Полісся”.


Лико Ігор Михайлович

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: завідуючий лабораторією кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон:
E-mail:
Соц. мережі: 

Освіта:

 • У 1992 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська мова та література, іноземна мова.

 

 

 

 

 


Давидова Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший лаборант кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0685695418
E-mail:
Соц. мережі: 

Освіта:

 • У 1982 році закінчила Київську сільськогосподарську академію за спеціальністю агрохімія і грунтознавство.

 

 

 

 

 

 

 


Рудик Оксана Касьянівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший лаборант кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0677998703
E-mail: oxanapilipchuk8@gmail.com
Соц. мережі: 

Освіта:

 • У 1992 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська мова та література, іноземна мова.

 

 

 

 

 

 


Кучеренко Олена Василівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: лаборант кафедри екології, географії та туризму.
Контактний телефон: 0963074972
E-mail: ovk_vd@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 •  У 1984 році закінчила Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю – електроенергетика