Психолого-природничий факультет створений за наказом №22 від 11.02.2003р. і входить до складу Інституту педагогіки і психології.

Деканами факультету в різні роки були: доцент, кандидат психологічних наук О.О. Ставицькийдоцент, кандидат психологічних наук О.М. Немешпрофесор, доктор сільськогосподарських наукД.В. Лико.
Нині факультет очолює доцент, кандидат психологічних наук Віталій Романович Павелків.

До складу факультету були віднесені кафедри: психології (зав.кафедрою проф. Воробйов А.М.), анатомії та фізіології(зав.кафедрою проф. Марциновський В.П.), біології та прикладної екології (зав.кафедрою проф. Лико Д.В.), валеології(зав.кафедрою проф. Бучак Н.В.).

У відповідності до наказу «Про створення інституту психології та педагогіки» як структурного підрозділу університету, кафедру психології було розділено на кафедру загальної психології та психодіагностики (завідувач кафедри – професор, перший проректор РДГУ Воробйов А.М.) та кафедру вікової та педагогічної психології (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор, директор Інституту психології та педагогіки РДГУ, проректор Павелків Р.В.).
У вересні 2009 року кафедра валеології та кафедра анатомії і фізіології були об’єднані в кафедру біології (завідувач кафедри – професорМарциновський В.П.). на підставі наказу кафедру біології та прикладної екології було перейменовано на кафедру екології (завідувач кафедри – доктор с.-г. наук, професор Лико Д.В.).
У серпні 2010 року кафедру загальної психології та психодіагностики, а також кафедру вікової та педагогічної психології реорганізовано в кафедру практичної психології та психотерапії (завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор Ямницький В.М.).
У грудні 2014 р. до складу факультету увійшла кафедра загальної і соціальної педагогіки та управління освітою(завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професорМалафіїк І.В.).
Навчання на факультеті здійснюється за напрямом 6.030102 «Психологія» за спеціальностями 7.03010201, 8.03010201«Психологія»; за напрямом «Біологія» за спеціальностями 6.040102, 7.040102 «Біологія», за напрямом 0708 «Екологія» за спеціальностями 6.040106, 7.070801, 8.070801 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та за напрямом «Професійна освіта (туристичне обслуговування» за спеціальністю 6.010104, «Соціальна педагогіка» – 6.010106, Управління навчальним заладом (за типом) – 8.18010020.

До складу факультету входить 6 кафедр:

 • кафедра загальної психології та психодіагностики (завідувач – професор, перший проректор РДГУ Воробйов А.М.) створена 2003 р.;
 • кафедра вікової та педагогічної психології (завідувач – доктор психологічних наук, проректор РДГУ директор Інституту психології та педагогіки РДГУпрофесор Павелків Р.В.) створена у 2003 р.;
 • кафедра практичної психології та психотерапії (завідувач – доктор психологічних наук, професор Ямницький В.М.) створену 2010 р.;
 • кафедра екології та збалансованого природокористування (завідувач – доктор с.-г. наук, професор Лико Д.В.) створена у 2000 р.;
 • кафедра біології (завідувач – професор, кандидат біологічних наук Марциновський В.П.) створена у 1990 р.
 • кафедра загальної і соціальної педагогіки та управління освітою (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор, Малафіїк І.В.) створена у 1940 р.

Станом на 1 грудня 2015 року на факультеті навчається 715 студентів денної та 469 студентів заочної форм навчання.
На факультеті функціонує: студентський парламент, студентські наукові гуртки, проблемні групи, наукові товариства, творчі групи, навчально-методичний центр Психологічний клуб, Ресурсний центр, Школа волонтерів які надають психологічну допомогу викладачам та студентам. Результати наукових досягнень студентів публікуються у альманасі студентського наукового товариства «Актуальні проблеми психологічної науки». Хорошою традицією на факультеті стало проведення конкурсу краси «Міс-ППФ»презентації першого курсу «Знайомтесь, ми – першокурсники», конкурсу мистецтв «Студентська весна»святкування Дня студента, проведення днів самоврядування, Тижнів психології, біології, екології.

На кафедрах факультету працюють наукові школи; розробляються держбюджетні наукові теми, функціонують наукові та методичні семінари, проводяться науково-практичні конференції (міжнародні, всеукраїнські та регіональні). У навчальний процес залучено комп’ютерні класи, спеціалізовані оновлені навчальні лабораторії та начально-методичний центр.
Заступником декана з навчальної роботи є Виговський Ігор Вікторович, кандидат с/г наук, доцент кафедри біології. Заступник декана з виховної роботи є Новік Лідія Олександрівна, старший викладач кафедри загальної психології та психодіагностики, аспірантка РДГУ.

Кафедра вікової та педагогічної психології створена у лютому 2003 року шляхом реорганізації загальноінститутської кафедри психології. Вона є випусковою кафедрою підготовки фахівців за напрямом 0301 «Психологія», спеціальностей «Клінічна психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія».
Завідувач кафедри: Павелків Роман Володимирович, доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, перший проректор РДГУ, директор Інституту психології та педагогіки РДГУ, академік Академії наук Вищої школи України.
Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання більше 30 навчальних дисциплін  психологічного циклу на всіх факультетах університету. Профілюючі навчальні дисципліни кафедри: вікова психологія; педагогічна психологія; соціальна психологія; диференційна психологія; конфліктологія; психологія вищої школи; психологія здібностей; актуальні проблеми психологічної науки; психологічне консультування; психологічна діагностика.

Щорічний обсяг навчального навантаження кафедри 11-14 тис. годин
Діяльність кафедри отримує схвальні оцінки. Зокрема у грудні 2006 р. кафедра визнана переможцем відкритого рейтингу популярності «Гордість міста» у номінації «Кращий вищий навчальний заклад(кафедра)»
Під керівництвом доктора психологічних наук, професора Романа Володимировича Павелківа на кафедрі сформувався згуртований високопрофесійний колектив. До його складу входить 15 науково-педагогічних працівників, у тому числі два доктори наук (Павелків Р.В., Петренко О.Б.), три професори (Павелків Р.В., Безлюдна В.І., Петренко О.Б.), вісім кандидатів психологічних наук (Корчакова Н.В., Назарець Л.М., Назаревич В.В., Осьмак Л.П., Кулаков Р.С., Немеш О.М. Созонюк О.С., Яцюк Н.О.,), один кандидат педагогічних наук (Безлюдна В.І.), два старших викладача (Цуканова М.С., Кириченко Н.А.) та два викладача (Одолінський В.Г., Піонтковська Д.В.). Вчені звання і ступені мають 76 % викладачів кафедри. Старший лаборант кафедри – Осипчук Ольга Павлівна.
При кафедрі створена лабораторія інтерактивно-проективних технологій підготовки психологів.
Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку проблеми розвитку моральної свідомості та самосвідомості в дитячому віці. У руслі даної проблематики кафедра виконала два наукові проекти:
“Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” (державний реєстраційний номер – 0106U000636), результати якого знайшли відображення у колективній науковій монографії (2006-2008рр.)
“Просоціальна поведінка як передумова морального становлення особистості” (державний реєстраційний номер – 0112U002043), який спрямований на розкриття унікально-значущої форми соціальної поведінки людини, спрямованої на безкорисну підтримку оточуючих, розвиток альтруїстичних тенденцій у структурах людської психіки і поведінки, готовність діяти на користь інших людей.(2012-2013рр.).

На даний час кафедрою розробляється новий науковий проект “Моральні основи соціалізації особистості”, який спрямований на розкриття моральних основ головного соціального процесу налагодження взаємодії між особистістю і соціальним середовищем, долучення індивіда до загальнолюдських цінностей, його включення у загальний соціальний контекст.
Належний рівень кадрового забезпечення дозволив вирішити питання про відкриття на базі Рівненського державного гуманітарного університету магістратури за напрямком «Психологія» та аспірантури за спеціальністю 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія».
З 2010 року кафедрою здійснюється прийом профільного іспиту кандидатського мінімуму.
Викладацька діяльність членів кафедри постійно поєднується з розробкою навчально-методичних матеріалів, написанням підручників, навчальних посібників, наукових статей. Бібліотеки навчальних закладів України збагатилися:
монографіями “Розвиток моральної свідомості у дитячому віці” (авт. Р.В. Павелків), “Просоціальний розвиток особистості” (авт. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова), “Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” (за ред. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова), “Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття)” (авт.О.Б. Петренко);
підручниками “Загальна психологія” (авт. Р.В. Павелків), “Вікова психологія” (Р.В. Павелків);
посібниками “Педагогічна психологія” (Р.В. Павелків у співавторстві), “Дитяча психологія” (Р.В. Павелків у співавторстві), “Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу” (Р.В. Павелків у співавторстві), “Гендерна психологія. Практикум.” (авт.О.Б. Петренко), “Гендерні відмінності та їх врахування в сучасному соціокультурному просторі України” (авт.О.Б. Петренко).

Загальний обсяг наукової продукції кафедри щорічно складає до 1000 сторінок.
Кафедра виступає ініціатором проведення науково-практичних конференцій. Зокрема разом із спорідненими кафедрами університету лише в останні роки проведенно Міжнародну науково-практичну конференцію з питань гендерної проблематики (2003 р.), шість Всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячені психологічним аспектам розвитку моральної свідомості та самосвідомості, розвитку життєтворчості особистості (2004 р., 2005р, 2007р., 2008р., 2010р.), розвитку професійної ідентичності у процесі вузівського навчання (2011 р.), та розвитку просоціальної стратегії як основи морального становлення особистості (2013р.).
Для розміщення наукових повідомлень кафедра ініціювала відкриття наукового часопису РДГУ “Психологія: реальність і перспективи”.

Кафедра загальної психології та психодіагностики утворена у січні 1992р. як загально університетська. З метою забезпечення підготовки фахівців в галузі знань 0203 „Соціально-гуманітарні науки” за напрямом „Психологія”, освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” стаціонарної, заочної та екстернатної форм навчання (ліцензія АВ №048880 від 18.07.2006 р.) реорганізована у лютому 2003 року (наказ № 22-осн/д від 12.02.2003 р.) у кафедру загальної психології та психодіагностики.
Завідувач кафедри – Воробйов Анатолій Миколайович, кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, нагороджений знаком „Відмінник освіти України”, Почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена „Знак пошани”
У складі кафедри 18 науково-педагогічних працівників, з них із вченими ступенями та званнями – 18 (62,5%). На кафедрі працюють 2 професори (кандидат педагогічних наук, професор Воробйов А.М, кандидат педагогічних наук, професор Ніколайчук Г.І.), 12 кандидатів наук, доцентів (Артемова О.І., Бучко В.Б., Главінська О.Д.,Демчук О.О., Дружиніна І.А., Івашкевич Е.З., Мазяр В.М., Павелків В.Р., Романюк В.Л., Рудюк О.В., Ставицька О.Г., Хупавцева Н.О.), 3 старших викладачі (Савуляк В.О., Новік Л.О., Ногачевська І.О.), 1 викладач (Борейчук І.О.), з них 4 практикуючі психологи, члени Рівненського обласного психотерапевтичного товариства Української спілки психотерапевтів. Старший лаборант кафедри – Галабурда Оксана Петрівна.

Згідно навчальних планів підготовки фахівців з психології за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» денної та заочної форм навчання кафедра забезпечує викладання наступних базових дисциплін: Загальна психологія; Психодіагностика; Вікова психодіагностика; Клінічна психодіагностика; Психодіагностика організації; Клінічна психологія; Патопсихологія; Психопатологія; Основи психогенетики; Психічна деривація; Психофармакологія; Психоконсультування; Психолого-педагогічне консультування; Кризове консультування особистості, Активне соціально-психологічне навчання; Психолого-педагогічна експертиза; Психофізіологія Практикум із загальної психології, Математичні методи в психології; Математична статистика; Методи соціально-педагогічного дослідження.
Навчальний процес організовується на основі активних методів навчання і сучасних інноваційних технологій.
Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою проблемою: «Психологічні умови становлення професійної ідентичності майбутнього психолога»
Науково-дослідна робота у межах робочого часу викладачів також здійснюється у рамках виконання індивідуальних наукових тем. У 2013 році на кафедрі захищено 2 кандидатських дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2 кандидатів наук отримали вчені звання доцента кафедри.
При кафедрі функціонує науковий семінар «Сучасні проблеми психологічної науки» (керівник проф. Воробйов А.М.).

 

У 2013/2014 н.р. на кафедрі започатковано роботу науково-практичного семінару для практичних психологів закладів освіти «Актуальні питання розвитку практичної психології на Рівненщині». 29 жовтня 2013 року було проведено перше його засідання. У роботі брали участь 55 психологів.
При кафедрі функціонує 3 лабораторії:

 • Лабораторія психофізіології та клінічної психології створена з метою залучення студентів та молодих науковців до розробки фундаментальних і прикладних проблем з дисциплін циклу природничо-наукової підготовки.
 • Лабораторія психодіагностики дає студентам можливість працювати з електронними варіантами новітніх навчальних посібників, опорних конспектів лекцій, наукових монографій, комп’ютерних навчальних та навчально-контролюючих програм з дисциплін психологічного циклу. На базі лабораторії створено «банк» електронного психодіагностичного інструментарію майбутнього психолога.
 • Лабораторія онтогенезу інтелекту створена з метою пошуку ефективних шляхів вивчення та розвитку інтелектуальних здібностей особистості.

Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів здійснюється у творчій групі при лабораторії психофізіології та клінічної психології (керівник доц. Романюк В.Л.), психологічному гуртку (науковий керівник ст. в. Савуляк В.О.), на заняттях Психологічного клубу (керівники доценти Дружиніна І.А., Главінська О.Д.).
Пріоритетними напрямками виховної роботи кафедри у 2014/2015 н.р. є:

 • організація психологічної служби ВНЗ;
 • стимулювання громадянської активності молоді, включення її в громадське життя факультету, вузу.
 • кафедра співпрацює з вишами Рівненщини та України в цілому, а також з Інститутом психології ім. Г.С.Костюка АПН України;
 • діють угоди про співпрацю з Рівненським обласним центром практичної психології і соціальної роботи РОІППО, Рівненською міською соціальною службою молоді, Центром профорієнтації Рівненського обласного центру зайнятості, Обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей, Рівненським обласним спеціалізованим Будинком дитини закладами освіти міста та області;
 • співпраця з Рівненським обласним психотерапевтичним товариством у межах проведення семінару-практикуму.

 

Кафедра практичної психології та психотерапії. Створення кафедри: з метою вдосконалення структури навчальних підрозділів Рівненського державного гуманітарного університету та для ефективного забезпечення підготовки фахівців і на підставі ухвали підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України від 22.04.2010 р. та рішення Вченої ради (протокол №1 від 30.08.2010 р.) на базі кафедр загальної психології та психодіагностики, вікової та педагогічної психології РДГУ створено кафедру практичної психології та психотерапії (наказ № 150 осн/д  від 13 вересня 2010 р.).
Завідувач кафедри – Ямницький Вадим Маркович, доктор психологічних наук, професор, спеціаліст в галузі вікової, педагогічної і практичної психології та психотерапії.
У складі кафедри 7 науково-педагогічних працівників, з них із вченими ступенями та званнями – (%). На кафедрі працюють 2 професори (доктор психологічних наук, професор Ямницький В.М., доктор педагогічних наук, професор Ливиненко С.А.), 4 кандидати наук, доцентів (Бабак К.В., Джеджера К.В., Рудь Г.В., Сторож О.В.), 1 старших викладачі (Дем’янюк О.Б.). Старший лаборант кафедри – Воронцова Наталія Володимирівна.

 • Основні напрямки наукової діяльності кафедри є проблеми соціальної педагогіки; проблеми педагогіки і психології вищої школи; проблеми професійного розвитку особистості; проблеми життєтворчості особистості; соціалізація; психологія творчості; практична психологія; психологічне консультування; психотерапія.
  Навчально-виробнича психологічна практика студентів, що спеціалізуються по кафедрі, проходить на базі: загальноосвітніх шкіл м. Рівного; Рівненської обласної психолого-медико педагогічної консультації; Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини; Рівненського вищого професійного училища департаменту ДСО при МВС України; Притулку для дітей ССД РОДА та інші.
  Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри здійснюється у рамках виконання індивідуальних науково-дослідних тем:
 • Розвиток життєтворчої активності особистості
  (проф. Ямницький В.М.)
 • Теорія і практика ігрової терапії (проф. Литвиненко С.А.);
 • Формування професійної культури майбутніх фахівців гуманітарного напряму в умовах вищого навчального закладу (проф. Джеджера К.В.);
 • Життєві перспективи, психологія життєтворчості (доц. Рудь Г.В.);
 • Психологічний супровід професійного розвитку студентів педагогічного коледжу (доц. Бабак К.В.);
 • Психологічні особливості творчої соціалізації старшокласників
  (доц. Сторож О.В.).

При кафедрі функціонують: науковий семінар: “Сучасні проблеми практичної психології” (керівник – професор Ямницький В.М.), методичний семінар: “Проблеми методики і методології викладання психології” (науковий керівник – професор Литвиненко С.А. )
Керівництво науково-дослідницькою роботою студентів здійснюється у гуртках:
1) „Психологія життєтворчості” (керівник – доц. Рудь Г.В.);
2) „Культура і професіоналізм” (керівник – доц. Джеджера К.В.)
На базі кафедри практичної психології та психотерапії функціонують наступні проекти:
1. Ресурсний центр РДГУ, структурними підрозділами якого виступають:
0) Психологічна служба – кризове психологічне консультування, ресурсна підтримка та супровід.
1) Психотерапевтичний кіноклуб – створення психологічного простору для професійного спілкування та проектної взаємодії викладачів та студентів.
2) Клуб «Свідоме батьківство» – робота з вагітними та сімейними парами, що очікують на дитину.
2. Символдрама – сучасний метод глибинно-орієнтованої  психотерапії, який базується на концепціях класичного та сучасного психоаналізу, теорії архетипів та методі активної уяви К.-Г.Юнга.
3. Кіноклуб – перегляд відомих психологічних і психотерапевтичних вітчизняних і зарубіжних кінострічок.
4. Релаксаційна група «ЧАС ДЛЯ СЕБЕ» – участь у роботі якої сприяє стабілізації емоційного стану та гарному самопочуттю, відновленню та активізації життєвих сил й налагодженню гармонійних стосунків.
5. Жіночий тренінг – стабільне й позитивне почуття жіночої ідентичності є основою для побудови конструктивних відносин з собою та іншими, здорового материнства, особистісної та професійної самореалізації.
6. Сімейна психотерапія – метод системних розстановок як сучасна допомагаюча практика, що увійшла в широкий обіг завдяки дослідженням німецького філософа, богослова, психотерапевта Берта Хеллінгера та його послідовників і учнів.
7. Соматика – вивчає «сому», тобто (з грец.) тіло, яке відчувається і усвідомлюється зсередини. Особливе значення при цьому надається впливу свідомості на функції тілесних тканин. Засновник методу Томас Ханна (Thomas Hanna).
Кафедра практичної психології та психотерапії співпрацює з Міжнародним товариством сприяння розвитку символдрами (м. Москва, Росія). Працює навчальний проект з терапії за методом символдрами за участю студентів, аспірантів та викладачів університету.

У професійному становленні майбутніх психологів помітну роль відіграє Рівненське товариство сприяння розвитку символдрами, яке очолюють члени Української спілки психотерапевтів, доктор психологічних наук, професор Ямницький В.М. та доктор педагогічних наук, професор Литвиненко С.А. У рамках групового проекту з навчання символдрами, у якому активну участь беруть студенти, аспіранти та викладачі-психологи, було проведено 1 семінар за участю Я.Л.Обухова, психолога, кандидата психологічних наук, психотерапевта, віце-президента Російської Професійної Психотерапевтичної Ліги, члена правління Міжнародного товариства Кататимного переживання образів, президента Міжрегіональної організації сприяння розвитку символдрами, доцента МТКПО, члена Європейської Асоціації Психотерапії. Представники Рівненського товариства символдрами брали участь у роботі 8-ої Міжнародної науково-практичної конференції „Символдрама та професійна ідентичність психотерапевта”.
Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжям: Інститут психології імені Г. C. Костюка НАПН України, лабораторії: психологія творчості, соціальна психологія, організаційна психологія, методології і теорії психології; Міжнародне товариство сприяння розвитку символдрами; Рівненське обласне психотерапевтичне товариство (РОПТ), Українська спілка психотерапевтів (УСП); Українська Асоціація організаційних психологів та психологів праці (УАОППП); Західно-українська асоціація арт-психологів та арт-терапевтів; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (РОІППО); Кабінет-центр практичної психології і соціальної роботи при РОІППО; кафедра колекційної освіти при РОІППО; Мала академія наук; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Рівненський інститут слов’янознавста Київського славістичного університету (РІС КСУ), кафедра психології; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (МЕГУ), кафедра психології.

Кафедра біології пройшла довготривалий процес становлення. Наказом ректора Рівненського державного педагогічного інституту в 1990 році була організована кафедра природничих дисциплін та екології, яка функціонувала до 2000 року. Підготовка спеціалістів проводилась на педагогічному факультеті, а з 1998 року кафедра працює в складі гуманітарного університету і проводить підготовку спеціальності «Біологія». Наказом № 197 осн/д від 7 вересня 2000 року кафедра природничих дисциплін та екології була реорганізована на дві кафедри: «Анатомії і фізіології» та «Біології і прикладної екології». Кафедру анатомії і фізіології було об’єднано з кафедрою валеології у 2009 році. Згідно наказу № 170 осн/д від 11 вересня 2009 року кафедру анатомії і фізіології було перейменовано на кафедру біології. Згідно наказу № 203 осн/д від 16 листопада 2009 року кафедру біології та прикладної екології було перейменовано на кафедру екології.
Завідувач кафедри – Марциновський Віталій Петрович кандидат біологічних наук, професор.
Мета кафедри: підготовка фахівців та забезпечення реалізацій програми у галузі біологічної освіти, розробка та впровадження програмно – методичного забезпечення вищої освіти, організація та координація заходів щодо вивчення та впровадження перспективних педагогічних технологій, інноваційних методик організації освітньо–виховного процесу, формування фахівців нового типу, здатних вирішувати проблему наступності в галузі шкільної і вузівської освіти, спроможних працювати у навчальних закладах нового типу (ліцеях, гімназіях, коледжах) університетах, академіях, підготовка спеціалістів – біологів до активної самостійної професійної діяльності.
На кафедрі працює постійний штатний склад викладачів 18 чол. Серед них 13 викладачів із вченими ступенями, що складає 72% від загальної кількості, 2 професора (кандидат біологічних наук, професор Марциновський В.П., кандидат ветеринарних наук, професор Шевців М.В), 9 кандидатів наук, доцентів, (Виговський І.В., Воловик Г.П., Грицай Н.Б., Демчук В.В., Мельник В.Й., Панасюк В.Ю., Рудь О.Г., Сяська І.О., Трохимчук І.М.) 5 старших викладачів (Гончарук Н.В., Гусаковська Т.М., Куцоконь Л.П., Логвиненко І.П., Серган Є.О.), 1 викладач (Денесюк Н.В.).
Одним із головних завдань випускової кафедри є організація науково-дослідницької роботи викладачів та студентів з пріоритетних напрямів біологічної науки. Кафедрою біології досліджено ентомофауну Рівненського, Костопільського, Березнівського, Сарненського і Здолбунівського районів. Встановлено, що видовий склад біоценозів включає стенобіонтні і еврибіонтні види. Аналіз ентомофауни біоценозів дозволив встановити види індикаторів забрудненості водойм, а також динаміку чисельності реофілів, реобіонтів і стагнофілів.
Крім того на кафедрі вивчається: лісова ентомофауна; шкідники сільськогосподарських культур; іхтіофауна і хвороби риб; вплив шкідливих звичок на розвиток організму людини; дослідження сольового обміну в організмі людини; вивчення функціональних відхилень при різних захворюваннях і навчальних навантаженнях.
Викладачі кафедри працюють на 5 факультетах, читають дисципліни біологічного циклу на психолого – природничому, педагогічному, фізико – технологічному, факультетах української та іноземної філології. Кафедрою розроблені робочі програми по дисциплінах для студентів денної та заочної форми навчання.
Крім цього на кафедра біології забезпечує виконання таких видів практик як: польова, навчальна (ботанічна, зоологічна), виробнича, педагогічна. До кожного виду практики обрані свої бази проходження. На 1, 2 курсах базами практики є: обласна станція юних натуралістів, рибгосп «Панебель», ентомологічні заказники «Колоденський» та «Бармаківський», заказник «Вишнева гора», Корнинський ліс, о.Басів Кут, р.Устя м.Рівне, парк- пам’ятка ім. Т.Г. Шевчанка м. Рівне, Смизське лісництво, Кременецький ботанічний сад.
Педагогічна практика проводиться в загальноосвітніх школах м. Рівне № 5, 9, 12, 15, 25. На 5 курсі базами виробничої практики є: Рівненський обласний краєзнавчий музей, Рівненська державна сільськогосподарська дослідна станція, Рівненський зоопарк, Державна станція захисту рослин Рівненської області «Рівнедержоблстазр», Державна інспекція з карантину рослин по Рівненській області та ін.
У травні 2013 році на кафедрі біології було відкрито Зоологічний музей у якому знаходяться колекції безхребетних та хордових тварин, Коралових поліпів, типів Плоскі черви, Круглі (Первиннопорожнинні) черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, класів Земноводні, Рептилії, Риби, Птахи, Ссавці. Крім цього у 2014 році було відкрито Практикум цитології і гістології під керівництвом проф. Шевців М.В. та сучасну препараторську з зоології під керівництвом доц. Рудя О.Г.
Заняття загалом проводиться в гуртожитку №7 та №4, де облаштовані навчальні лабораторії: лабораторія прикладної ентомології, лабораторія анатомії та фізіології людини і тварин, практикум цитології і гістології, кабінет ботаніки та фізіології рослин, кабінет основ медичних знань, зоологічний музей, зоологічний практикум.

Кафедра екології. За наказом ректора РДГУ №194 від 7 вересня 2000 р. було створено кафедру біології та прикладної екології. У 2009 навчальному році за наказом ректора РДГУ №203 осн/д від 16 листопада 2009 року було реорганізовано кафедру біології та прикладної екології на кафедру екології. З 2011 р. перейменовано в кафедру екології та збалансованого природокористування.
Завідувач кафедри – Дарія Василівна Лико, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Лауреат премії: ім. В.І. Вернадського (1995 р.), Заслужений працівник народної освіти України, нагороджена медаллю М.В. Ломоносова (2010р.), експерт ДАК України, член навчально-методичної ради МОН України з екології. Очолює регіональне відділення Української екологічної академії наук „Волинь-екологія” та наукову раду Рівненської обласної організації „Всеукраїнської екологічної ліги”. Є радником мера м. Рівне з екологічних питань, автор понад 300 наукових праць, в тому числі 6 монографій та 10 навчальних посібників (з грифом МОН України), під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій з біологічних та сільськогосподарських наук за спеціальностями Екологія, Ботаніка.
За багаторічну сумлінну працю у науково-освітній сфері проф. Лико Д.В. нагороджена медаллю „Ветеран праці”, Дипломом та Почесним знаком Голови комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи як учасник загальноукраїнського проекту „Екологія та природні багатства України”, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Грамотою Міністерства екології та природних ресурсів.

 • У штаті кафедри зайнято 15 викладачів, з яких із: вченими ступенями доктора наук, званнями професора – 1 (7%), академіків –1 (7%); кандидата наук, доцента – 4 (27%); кандидата наук, ст. викладача – 4 (30%); ст. викл. – 1 (7 %), заслужених працівників освіти –1 (7%), відмінник освіти України – 1 (7%), викладачів – 5 (300%).
  Кафедра екології та збалансованого природокористування виконує таку тематику наукових досліджень:
  – госпдоговірна тема за замовленням Державного управління охорони навколишнього природного середовища „Розробка обласної програми охорони довкілля, збалансованого природокористування, забезпечення екологічної безпеки до 2015 року та перехід до стійкого розвитку” (Керівник: проф. Лико Д.В.. Виконавці: проф. Клименко М.О., доц. Лико С.М., викл. Портухай О.І.)).
  – бюджетні теми: „Вищі судинні рослини гідроекосистеми” (керівник: проф. Лико Д.В. Виконавець: доц. Грюк І.Б.);
 • “Впровадження соціально-гігієнічного моніторингу в Рівненській області” (Керівник: проф. Лико Д.В. Виконавці: доц. Лико С.М., доц. Грицик О.Б.);
 • “Агроекологічна оцінка змін стану грунтів Західного Полісся” (Керівник: проф. Лико Д.В.

Виконавець: викл. Должечук В.І., викл. Якута О.О., викл. Портухау О.І., здоб. Крупко Г.Д.).
За період роботи кафедри професорсько-викладацьким складом видано: 11 навчальних посібників з грифом МОН України, 3 підручники з грифом МОН України, 8 монографій, 90 навчально-методичних розробок, 185 наукових статей, 92 тези доповідей.
На кафедрі функціонує аспірантура, яку закінчили: Ойцюсь Л.В. (2011р.-захистила дисертацію); Гущук І.В. (2010р.-захистив дисертацію) Долженчук В.І. (2011р.-захистив дисертації); Сяська І.О. (2010р.-захистила дисертацію) Глінська С.О.