(фото)

Сьогодні допомагаєш ти, а завтра тобі.


Донедавна кафедра називалася педагогіки і психології, потім – педагогіки, пізніше – загальної і соціальної педагогіки, загальної і соціальної педагогіки та акмеології, загальної і соціальної педагогіки та управління освітою. Сьогодні – кафедра педагогіки, освітнього менеджменту і со­ціальної роботи. Це одна з найстаріших кафедр університету. На ній працювало багато відомих педагогів, це, в першу чергу, доктори пед.наук, професори Б.Н. Мітюров, С.Я. Дем’янчук, А.М. Богуш, С.С. Пальчевський; кандидати педагогічних наук, доц. М.Н. Ямницький, К.П. Кіндрат, А.С. Михайлова, Р.Р. Бан­дура, С.П. Максимюк, Л.М. Коптюк, Д.Д. Ситловий, В.Л. Вечер, О.С. Шевчук. Кафедра плідно співпрацювала з членом-кореспондентом АПН СРСР, директором школи-інтернату у с. Верба Рівненської обл. Г.Д. Нестеренко, Героєм Соціалістичної Праці.

Кафедра працює над проблемою «Підготовка сучасного учителя в умовах нових парадигм», а наукові пошуки викладачів кафедри конкретизуються наступними напрямами:

 • д.пед.н., проф. І.В. Малафіїк – системний підхід у теорії і практиці навчання, теорія і практика складного знання, рух навчального пізнання від предмето- до системоцентризму;
 • д.пед.н., проф. Ю.В. Пелех – концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах;
 • к.пед.н., доц. Л.П. Петрук – історія становлення та розвитку національної системи освіти й виховання в Україні;
 • к.пед.н., доц. М.В. Остапчук – методичні засади розвивального навчання з фізики у загальноосвітній школі;
 • доц. Л.В. Терешко – культура здоров’я педагога;
 • к.пед.н., доц. Л.І. Нечипорук – ноо­сферна освіта в контексті сучасної соціокультурної динаміки, соціальні проблеми суспільства;
 • к.пед.н., доц. О.В. Оксенюк – національні цінності як чинник становлення ду­ховної спільності етнічних суб’єктів; соціально-виховне середовище ос­вітнього закладу;
 • к.пед.н., доц. І.Б. Левчук – історія розвитку братського руху на Волині та ви­ховні аспекти здійснення благодійності;
 • викл. А.С. Павленко – сім’я як основний інститут соціального виховання;
 • викл. Р.С. Філоненко – розвиток шкільництва на Волині;
 • к.пед.н., доц. М.Ю. Галатюк – використання компетентнісного підходу у навчально-пізнавальній діяльності старшокласників під час вивчення природничих дисциплін.

При кафедрі функціонувала лабораторія АПН СРСР з ідейно-політичного ви­ховання молоді, яку очолював доктор педагогічних наук, професор С.Я. Де­м’ян­­чук. На кафедрі розроблено і реалізовано педагогічно-краєзнавчий та навчально-виховні проекти:

 • «Велика Волинь» (доцент О.В. Оксенюк),
 • «Соціальна реклама» (доц. Л.І. Нечипорук),
 • «Педагогічний пошук: минуле, сучасне, майбутнє» (доц. Л.П. Петрук, доц. І.Б. Левчук).

У 2014-2015 навч. р. було відкрито дві нові спеціальності «Соціальна педаго­гіка» (бакалавр) та «Управління навчальним закладом» (магістр). Кафедра удосконалює дистанційне навчання, здійснює кроки щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в університеті. На базі кафедри відкрито Навчально-методичний центр соціально-управлінської роботи (завідувач доц. Данилюк К.В.).


ОСОБОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 • Професор, завідувач кафедри – Малафіїк Іван Васильович
 • Професор – Пелех Юрій Володимирович
 • Професор – Дубич Клавдія Василівна
 • Доцент – Петрук Людмила Петрівна
 • Доцент – Остапчук Микола Васильович
 • Доцент – Оксенюк Оксана Володимирівна
 • Доцент – Нечипорук Любов Іванівна
 • Доцент – Левчук Ірина Богданівна
 • Доцент – Галатюк Михайло Юрійович
 • Доцент – Данилюк Катерина Володимирівна
 • Викладач – Павленко Аля Сєрафімовна
 • Викладач – Філоненко Руслана Степанівна
 • Ст. Лаборант – Гомон Ніна Романівна

Малафіїк Іван Васильович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних  наук, професор.
Посада: завідуючий кафедри, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: 0989567234
E-mail: kafedra_pedagogiky@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки спеціальність: фізика і загально технічні дисципліни, вчитель фізики і загально технічних дисциплін – 14 липня 1964 р.
 • Доктор педагогічних наук 13.00.09 – теорія навчання «Теорія і методика формування системності знань у старшокласників» Науково-дослідний інститут педагогіки АПН України( диплом ДД №005949  від 14.06.2007 р.).
 • Професор кафедри педагогіки  12 ПР № 005245 від 24.12.2007.

Наукові інтереси:

 • дидактика;
 • освітні технології.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка вищої школи;
 • педагогіка;
 • освітні технології.

Нагороди:

 • почесна грамота ректорату (2000);
 • почесна грамота МОН України (2001);
 • почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2015);
 • почесна грамота Рівненської міської ради (2015).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: “Підвищення ефективності шкільного експерименту з механіки у 8 класі (системний підхід)”.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Теорія і методика формування системності знань у старшокласників».


Пелех Юрій Володимирович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор педагогічних наук, професор.
Посада: проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної роботи, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: 8 (0362) 26-24-85
E-mail: kafedra_pedagogiky@ukг.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені С.Дем’янчука 2010 спеціальність: менеджмент  організацій, кваліфікація: менеджер-економіст.

Наукові інтереси:

 • аксіопедагогіка.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка вищої школи;
 • теорія організацій.

Нагороди:

 • нагрудний знак К. Д. Ушинського;
 • почесні грамоти АПН України (2000, 2002 – 2003, 2005);
 • знак відмінника освіти України (2002);
 • подяка прем’єр-міністра України та Посольства України в Естонії.
 • нагрудний знак “Відмінник освіти” (2004);
 • подяка Кабінету Міністрів України (2007);
 • почесна грамота МОН України (2008);
 • почесна грамота Рівненської обласної ради (2009);
 • почесна грамота Інституту вищої освіти АПН України (2010);
 • присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України” (2018).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: “Педагогічні основи організації позакласної виховної роботи зі старшокласниками в загальноосвітній середній школі”.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Теоретиком-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності».


Дубич Клавдія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор наук з державного управління, доцент.
Посада: професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: (067) 7318-032
E-mail: kdubych@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Освіта вища. В 1999  закінчила Рівненський державний  інститут  культури за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері» та здобула кваліфікацію менеджер-економіст соціально-культурної сфери – диплом з відзнакою ЛБ №000798.  У 2008 році закінчила магістратуру ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Менеджмент організацій» диплом КВ № 34897308.
 • В 2007 році захистила кандидатську дисертацію  на тему «Особистісно орієнтоване виховання студентів в соціокультурних умовах вищого навчального закладу» за спеціальністю 13.00.07 Теорія і методика виховання. Диплом ДК № 048234.
 • В 2012 р. присвоєно вчене звання доцент, атестат 12 ДЦ №030002.
 • В 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Механізми державного управління  системою надання соціальних послуг» за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. Диплом ДД №005665.

Наукові інтереси:

 • державне управління: теорія, історія та механізми реалізації;
 • соціальна робота – шляхи удосконалення;
 • теорія і практика управління начальними закладами.

Забезпечення дисциплін:

 • управління навчально-виховною діяльністю;
 • інноваційні технології соціальної роботи;
 • державне управління системою соціального захисту населення.

Нагороди:

 • знак «Відмінник освіти  України» МОН України наказ № 257-к від 25.03.2004 р.;
 • знак „Антон Макаренко” МОН України  наказ № 721-к від 18.07.2007 р.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Особистісно орієнтоване виховання студентів в соціокультурних умовах вищого навчального закладу».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: «Механізми державного управління  системою надання соціальних послуг».


Петрук Людмила Петрівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту і соціальної роботи.
Контактний телефон: 8 (0362) 26-24-85
E-mail: Kafedra_pedagogiky@ukr.net
Соц. мережі:

Освіта:

 • 1979 – 1984 навчання в Луцькому державному педагогічному інституті ім. Лесі Українки; спеціальність: вчитель історії і суспільствознавства загальноосвітньої школи.
 • 1994 – захист кандидатської дисертації: «Виховання школярів засобами народної педагогіки у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» Спеціальність – 13.00.01 «теорія та історія педагогіки».
 • 2007 – присвоєно вчене звання: доцент кафедри педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету.

Наукові інтереси:

 • педагогіка;
 • історія педагогіки;
 • етнопедагогіка;
 • риторика.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка;
 • історія педагогіки;
 • етнопедагогіка.

Нагороди:

 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації ( 2015 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Виховання школярів засобами народної педагогіки у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського».


Остапчук Микола Васильович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: 0685075833
E-mail: kafedra_pedagogiky@ukr.net
Соц. мережі:

Освіта:

 • Рівненський державний педагогічний інститут, 1983 р., математика і фізика, вчитель математики і фізики.

Наукові інтереси:

 • педагогіка;
 • фізика, астрономія;
 • історія рідного краю.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка;
 • методологія і методи наукових досліджень;
 • технології соціальної роботи з дітьми та молоддю.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Системи фізичних завдань для середньої загальноосвітньої школи в умовах диференціації навчального процесу».


Оксенюк Оксана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: 8 (0362) 26-24-85
E-mail: oksana_oksenyuk@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1996 по 2001 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, факультет української філології, спеціальність «Українська мова, література та історія»;
 • 2010 рік – захист кандидатської дисертації « Формування національних цінностей в учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення історії», спеціальність – 13.00.07 – теорія та методика виховання (Інститут проблем виховання НАПН України);
 • 2012 рік – присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології (Рівненський державний гуманітарний університет).

Наукові інтереси:

 • деонтологія;
 • соціальна робота в реабілітаційних центрах;
 • педагогічно-краєзнавча проектна робота.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка;
 • історія соціальної роботи;
 • теорія соціальної роботи;
 • деонтологія;
 • діяльність громадського сектору в соціальній сфері;
 • соціальна робота в реабілітаційних центрах;
 • освітологія.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Формування національних цінностей в учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення історії».


Нечипорук Любов Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: доцент кафедри педагогіки,  освітнього менеджменту  та  соціальної роботи.
Контактний телефон: 068-226-1523
E-mail: nechiporuk-58@ukr.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність Російська мова та література, вчитель російської мови та літератури.

Наукові інтереси:

 • соціально-педагогічний вплив  на формування особистості;
 • соціальна  профілактика;
 • соціальна  робота в  громаді.

Забезпечення дисциплін:

 • вступ до спеціальності «соціальна  робота»;
 • соціальна педагогіка;
 • соціально-педагогічна  робота в  закладах освіти;
 • соціальна  робота в  громаді;
 • соціально-медичний патронаж;
 • соціальна  профілактика.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників засобами професійної освіти».


Левчук Ірина Богданівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук, доцент.
Посада: заступник декана з навчальної роботи психолого-природничого факультету, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: (067) 58-72-428
E-mail: tymochko_ira@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 1994 по 1998 рр. – Бродівський педагогічний коледж імені М. Шашкевича (Львівська область), спеціальність: «Вчитель початкових класів та іноземної мови».
 • З 1998 по 2003 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, факультет української філології, спеціальність: «Вчитель української мови та літератури, історії та зарубіжної літератури».
 • З 2006 по 2009 рр. – навчання в аспірантурі в Рівненському державному гуманітарному університеті за спеціальністю: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.
 • У 2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Просвітницько-громадська діяльність православних братств Волині (друга половина XIX – початок XX ст.)», спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові інтереси:

 • соціальні перспективи організації та розвитку благодійної діяльності, волонтерської роботи;
 • теорія і практика управління в соціальній сфері;
 • актуальні методики практичної діяльності з клієнтами соціальної роботи;
 • сучасні тенденції розвитку науково-методичної, практичної роботи в новітній школі та в закладах вищої освіти.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка (Історія педагогіки. Дидактика. Школознавство);
 • педагогіка вищої школи;
 • прикладні методики в роботі соціального працівника;
 • соціальна діагностика;
 • основи сценарної роботи в соціально-педагогічній діяльності.

Нагороди:

 • почесна грамота Управління культури і туризму Виконавчого комітету Рівненської міської ради (2008 р.);
 • почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2017 р.).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Просвітницько-громадська діяльність православних братств Волині (друга половина XIX – початок XX ст.)».


Галатюк Михайло Юрійович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук.
Посада: доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту  та соціальної роботи.
Контактний телефон: 8 (0362) 26-24-85
E-mail: Kafedra_pedagogiky@ukr.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • У 2009 р. закінчив з відзнакою фізико-технологічний факультет  Рівненського державного гуманітарного університету, отримав диплом магістра  за спеціальністю «Педагогіка. Методика середньої освіти. Фізика» та кваліфікацію викладача фізики, вчителя астрономії та інформатики.
 • У 2012 р. достроково захистив дисертацію на тему: «Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – «Теорія навчання».
 • У 2017 р. закінчив Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”. Спеціальність: Фізичне виховання – ОКР “спеціаліст”. Кваліфікація: Викладач фізичного виховання і спорту. Фахівець з адаптивної фізичної культури.

Наукові інтереси:

 • дидактика;
 • педагогіка фізичної культури;
 • діяльнісний підхід в організації освітнього процесу;
 • теорія і практика впровадження компетентнісного підходу в освітній процес;
 • освітні вимірювання та моніторинг якості освіти

Забезпечення дисциплін:

 • дидактика;
 • педагогіка;
 • історія педагогіки;
 • методологія і методи науково-педагогічних досліджень.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів».


Данилюк Катерина Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з державного управління, старший викладач .
Посада: доцент кафедри педагогіки, соціальної роботи та освітнього менеджменту.
Контактний телефон: 0989660549
E-mail: danylyuk_kate@uk.net
Соц. мережі: Facebook

Освіта:

 • З 2010 по 2015 рр. – Рівненський державний гуманітарний університет, факультет іноземної філології, спеціальність «Вчитель іноземної мови (англійська, російська) та зарубіжної літератури».
 • З 2015 по 2016 рр. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, факультет соціальної роботи, спеціальність «Менеджмент соціальної роботи».
 • 2018 рік – захист кандидатської дисертації «Організаційний механізм державного управління паліативною та хоспісною допомогою», спеціальність за спеціальністю 25.00.02 Механізми державного управління.

Наукові інтереси:

 • держане управління;
 • інклюзивна освіта;
 • соціальна робота.

Забезпечення дисциплін:

 • технології соціальної роботи;
 • менеджмент соціальної роботи;
 • соціальна геронтологія;
 • рекламно-інноваційні технології;
 • документознавство соціальної роботи.
 • спеціальні служби соціальної роботи.
 • техніка управлінської діяльності;
 • теорія прийняття рішення;
 • соціальна робота позашкільних закладів;
 • соціальна робота з клієнтами.

Нагороди:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук: «Організаційний механізм державного управління паліативною та хоспісною допомогою».


Павленко Аля Сєрафімовна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: викладач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: 0973392150
E-mail: kafedra_pedagogiky@ukг.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • Рівненський державний педагогічний інститут 1987 спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання, кваліфікація: вчитель початкових класів.

Наукові інтереси:

 • проблеми сімейного виховання;
 • педагогіка.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка.

Нагороди:

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Сім’я – основний чинник формування та становлення особистості дитини”.

 

 


Філоненко Руслана Степанівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: викладач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: 8 (0362) 26-24-85
E-mail: kafedra_pedagogiky@ukг.net
Соц. мережі: Facebook, Instagram

Освіта:

 • Рівненський державний педагогічний інститут  диплом  ЛЗ ВЕ №001165 від 29.06.1995 спеціальність: педагогіка і методика початкового навчання, кваліфікація: вчитель початкових класів.

Наукові інтереси:

 • історія педагогіки;
 • психологія;
 • соціоніка.

Забезпечення дисциплін:

 • педагогіка.

Нагороди:

 • грамота Рівненського обласного навчально-реабілітаційного центру 2016 рік

Працює над дисертаційним дослідженням на тему: “Роль шкільництва в діяльності товариства “Просвіта””.

 

 


Гомон Ніна Романівна

Науковий ступінь, вчене звання:
Посада: старший лаборант кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.
Контактний телефон: 8 (0362) 26-24-85
E-mail: kafedra_pedagogiky@ukг.net
Соц. мережі: 

Освіта:

 • 1982 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність Українська мова та література, кваліфікація «вчитель української мови і літератури».